Open posities
Lodiers-en-partners-executive-search-discreet

Privacy Policy

Privacyverklaring, 1 mei 2018

Bedrijfsgegevens:
Lodiers & Partners BV
Hoofdstraat 252
3792 LK Driebergen-Rijsenburg
Contact@lodiersenpartners.nl
www.lodiersenpartners.nl

KVK Utrecht 30254141

Lodiers & Partners hanteert een eigen gedragscode en zet zich in voor bescherming van gegevens en privacy van gebruikers van haar diensten. Deze gedragscode is meer dan een beschrijving van onze werkwijze; de gedragscode biedt vooraf duidelijkheid aan opdrachtgevers en kandidaten zodat u weet waar u aan toe bent.

Belangrijkste onderdelen uit onze gedragscode

 • Integriteit is één van onze kernwaarden. Wij zullen er alles aan doen om zowel de kandidaat als onze opdrachtgever zo zorgvuldig en volledig mogelijk te informeren.
 • Lodiers & Partners neemt uitsluitend opdrachten aan die het succesvol denkt te kunnen volbrengen.
 • Lodiers & Partners werkt uitsluitend in opdracht van bedrijven en instellingen, nooit in opdracht van kandidaten. Derhalve accepteert Lodiers & Partners uitsluitend een honorarium van opdrachtgevers, nooit van kandidaten.
 • Iedere opdracht wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming verstrekt Lodiers & Partners geen informatie over opdrachtgever of kandidaten aan derden.
 • Lodiers & Partners benadert/neemt geen kandidaten in procedure die werkzaam zijn bij een van onze opdrachtgevers tot tenminste één jaar nadat een laatste opdracht is beëindigd.

Gelijke kansen
Lodiers & Partners zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.

Gegevensbescherming en Privacybeleid
Lodiers & Partners zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Het is niet mogelijk om uw gegevens op onze website in te vullen. Indien u toch uw gegevens wilt verstrekken kan dit alleen via een e-mailbericht. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Gegevensverzameling en -gebruik
Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, cv en LinkedIn-profiel, worden door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om passende vacatures bij uw profiel te vinden, zodat wij u de functie kunnen aanbieden die het best bij u past;
 • Om u op de hoogte te houden van de diensten van Lodiers & Partners en nieuws en ontwikkelingen op uw en ons vakgebied;
 • Om u uit te nodigen voor kleinschalige bijeenkomsten bij ons op kantoor of elders.

Toestemming
Nadat wij voor de eerste keer contact met u hebben opgenomen zullen wij u (binnen een maand na ons eerste contact) om uw toestemming vragen middels het goedkeuren van onze ‘toestemmingsvraag’. U ontvangt van ons een e-mail met daarin de vraag om uw toestemming voor het volgende: Toestemming voor het opslaan en bewaren van uw persoonlijke gegevens vanuit de volgende bronnen:

 • Informatie verkregen uit direct contact met u (e-mail, telefonisch contact, gesprek)
 • Gegevens verkregen van uw cv
 • Gegevens verkregen vanuit LinkedIn
 • Gegevens die wij van derden over u ontvangen (bijvoorbeeld n.a.v. gesprek opdrachtgever, assessmentbureau).

  De bewaartermijn en de geldigheid van uw toestemming reikt tot wederopzegging of het bereiken van uw pensioenleeftijd. Om onze gegevens actueel en correct te houden verzoeken wij u vriendelijk ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen. Toestemming voor het delen van uw persoonlijke gegevens met derden, altijd in overleg met u:

 • Het delen van uw gegevens (bijvoorbeeld uw cv en ons gespreksverslag) met onze opdrachtgever om u voor te stellen als mogelijke kandidaat voor de vacature bij onze opdrachtgever.
 • Het delen van uw gegevens uit onze database t.b.v. een assessment met een assessmentbureau.
 • Het delen van uw gegevens (bijvoorbeeld ons gespreksverslag) met een vertaalbureau indien nodig.

Openbaarmaking van uw gegevens
Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, moeten wij uw gegevens ter beschikking stellen aan verordende of wet handhavende instanties. Hierbij zullen wij u altijd volledig informeren.

Curriculum vitae ('cv')
‍Indien u aangeeft geïnteresseerd te zijn in een vacature die wij op dat moment in onze portefeuille hebben, dan vragen wij u uw cv aan ons te mailen. Uw digitale cv wordt in een beschermde omgeving opgeslagen, welke alleen toegankelijk is voor de medewerkers van Lodiers & Partners. Om een zo compleet mogelijk beeld van uw opleiding en werkervaring en andere informatie die relevant is voor een eventuele plaatsing bij een van onze opdrachtgevers te krijgen, verwerken wij de gegevens van uw cv in onze database. Deze database, waarin al uw gegevens worden opgeslagen, is alleen toegankelijk voor onze medewerkers. U kunt ons wanneer u maar wilt een update van uw cv mailen, uw vorige cv wordt dan vervangen.

LinkedIN
‍Indien u aangeeft geïnteresseerd te zijn in een vacature die wij op dat moment in onze portefeuille hebben, zullen wij naast uw cv ook gegevens verwerken en opslaan in onze database die u op LinkedIn heeft geplaatst. Ook deze gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen, welke alleen toegankelijk is voor de medewerkers van Lodiers & Partners. U kunt ons wanneer u maar wilt een update van uw LinkedIn-profiel mailen, uw vorige gegevens worden dan vervangen.

Toegang tot uw gegevens
‍U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. U heeft tevens het recht om Lodiers & Partners op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken en te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@lodiersenpartners.nl. Lodiers & Partners zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. Het intrekken van de toestemming houdt in dat wij voor de uitvoering hiervan een registratie in onze database zullen aanmaken.

Wijzigingen van ons Privacybeleid
‍Wij houden ons het recht voor ons Privacybeleid te wijzigen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie in onze Privacyverklaring verwerken en u hiervan op de hoogte stellen via onze website. Zodoende kunt u altijd op de hoogte zijn van welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over onze privacybescherming, dan kunt u contact met ons opnemen via contact@lodiersenpartners.nl.

Cookies, of vergelijkebare technieken, die wij gebruiken
‍Onze site maakt alleen gebruik van functionele & statistische cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Wijmaken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren. Wij hebben deze dienst zoingesteld dat er geen expliciete toestemming vereist is voor het cookie gebruik.

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • Het IP-adres is geanonimiseerd
 • Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd
 • De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
 • De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld

Hoofdstraat 252, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg
+31 (0)343 44 48 68 | contact@lodiersenpartners.nl

linkedin Ontwikkelingen volgen?
© 2023 Lodiers & Partners Privacy Policy Algemene Voorwaarden